Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ

Close Open

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖕᒋᑦ

22m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

  • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᒦᑲ ᐊᕐᓇᒃᑲᖅ ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖖᒋᒐᕐᒥᒃ ᑕᕐᕋᓕᑭᑖᑯᓗᒃ, ᓯᐳᐊᕋ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑯᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᖁᓪᓕᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᖅᑐᒍ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓴᐃᓚ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᑎ.

  • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖁᐱᕐᕈᑦ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖁᐱᕐᕈᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓯᕙᐃᑦ. ᓈᓚᓐᓂᐊᒥᔪᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᖃᖕᒐᓂ ᐃᓕᐊᕐᔪᒃ ᐊᒪᑕᓕᒡᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᕿᒡᒋᖅ.

  • ᓈᓴᐃᓂᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓈᓴᐃᓗᓂ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᑐᐱᕐᒥ. ᕖᐊᑐᕆᔅ ᑎᐅ ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᕐᒪᕐᒧ ᐃᒡᓗᑭᓵᕆᐊᖅᑐᕐᓗᓂ ᐃᖖᒋᕐᓗᓂᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓯᑯᒥ ᓈᓴᐃᓗᑕᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ.