Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓂᖅ

Close Open

ᓈᓴᐃᓂᖅ

22m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

  • ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓂᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖃᑎᐊᓗᖕᒐᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᖃᑎᖕᒐ ᐊᔾᔨᐅᖕᒋᑦᑐᒥ ᐱᖁᔨᕗᖅ. ᓯᓖᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᓱᐴᒐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓕᐊ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᖅ ᐅᒥᖕᓂᒃ.

  • ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᕆᔪᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑑᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑐᐱᕐᒥᒃ. ᒦᑲ ᐊᕐᓇᑲᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᕌᑎᒍᑦ ᐃᓄᒐᕐᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᒃᑯᓐᓅᖅᑐᖅ.

  • ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᑦᑎᓐᓂ ᐱᖃᑎᑦᑎᓐᓂᓗ. ᓯᓖᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᖖᒋᕆᐊᖅᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ “ᓰᐱᖖᒍᐊᖅ,” ᓲᓴᓐ ᐊᕕᖖᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᕌᑎᒍ ᖃᓄᖅ ᐱᖖᒍᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᒥᑭᒋᐊᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᕙᒃᑯᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕗᑦ.