Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᕆᔪᖅ

Close Open

ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕐᓂᖅ

22m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

  • ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᕆᔪᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑑᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑐᐱᕐᒥᒃ. ᒦᑲ ᐊᕐᓇᑲᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᕌᑎᒍᑦ ᐃᓄᒐᕐᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᒃᑯᓐᓅᖅᑐᖅ.

  • ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᑦᑎᓐᓂ ᐱᖃᑎᑦᑎᓐᓂᓗ. ᓯᓖᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᖖᒋᕆᐊᖅᑐᕐᓂᐊᖅᑐᖅ “ᓰᐱᖖᒍᐊᖅ,” ᓲᓴᓐ ᐊᕕᖖᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᕌᑎᒍ ᖃᓄᖅ ᐱᖖᒍᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᒥᑭᒋᐊᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᕙᒃᑯᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕗᑦ.

  • ᓯᓚᓗᑦᑐᖅ

    ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᕿᒻᒥᕐᓗ ᐱᕙᒌᔭᖅᑑᒃ ᓯᓚᓗᓐᓂᐊᕐᓂᖕᒐᓄᑦ. ᓯᓖᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᖅ ᑯᑭᑦᑕᐹᒡᒋᖅᑐᓂ ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᕋᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖅ ᐅᒃᑳᓕᔭᖅ ᑲᓪᓗᒡᓗ.