Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᖃᓄᖅ ᐊᔪᙱᑐᕐᔪᐊᖑᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖓ? • What’s My Superpower?

Close Open

ᓇᓄᖅ ᐃᓕᒃᑐᖅ ᐊᒥᖅᑲᕆᐊᒃᓴᖅ • Nanuq Learns to Share

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕈᓰᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ 2020 • NCFF 2020 • 2m 31s

Up Next in ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕈᓰᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ 2020 • NCFF 2020

 • ᖃᓄᖅ ᐊᔪᙱᑐᕐᔪᐊᖑᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖓ? • What’s My Supe...

  ᓈᓪᕚᓇ ᐃᓱᒪᔪᖅ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓕᒫᖏᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᕐᔪᐊᖑᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖃᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ (ᐃᖏᐊᖅᓰᓐᓇᐅᔭᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᓂᑭᓴᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ), ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ (ᓴᓇᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᓕᒫᑦᑎᐊᖅ), ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖃᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐊᒥᓱᐊᓗᖕᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ.
  ᓈᓪᕚᓇ ᐃᓱᒪᔪᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᕐᔪᐊᖑᔾᔪᑎᖃᙱᑦᑐᑑᓇᓱᒋᓪᓗᓂ ᓄᑕᕋᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ.
  ᐊᓈᓇᖓᑕ ᖃᐅᔨᑎᑉᐸᐅᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖓᓂᒃ—ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑦᑐᕐᔪᐊᖑᔾᔪᑎᖃᖅᑐᕕᓂᐅ...

 • ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓗᒃᑯᒃ ᒪᓐᓂᒃᑕᕆᐊᖅᑑᒃ • Ukaliq and...

 • ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓂᙵᐅᒪᖅᑰᔨᖃᑦᑕᖅᑐᖓ • Tundra Frie...

  ᐊᕿ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓃᕋᔭᖕᓂᐊᕐᒪᖓᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓂᕙᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. ᐊᕿ ᓄᒫᓱᓕᖅᐳᖅ ᖃᓐᓂᓕᕐᒪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᖅᑲᐅᔭᖏᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᒋᑦ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᕗᖅ ᖃᓐᓂᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓃᕋᔭᑦᑎᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᒐᒥᓗ ᐊᕿ ᖁᕕᐊᓱᓕᖅᐳᖅ.

  Tiu-tiu’s friends ask her to wait her turn to join in their game. But Tiu-tiu doesn’t want to wait and becomes ver...