ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ

ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ

ᓄᓇᒥ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑦᑏᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᑉᐱᒋᔭᓂ ᓵᓚᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ.

Share
ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ
 • ᑭᐱᙳᓂᖅ

  ᐊᕿ ᑭᐱᙳᕗᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᑖᕋᑖᖏᓐᓂᒃ ᓱᓕ ᐋᓪᓚᒍᓱᒃᑲᒥᒃ.

 • ᓂᙵᐅᒪᓂᖅ

  ᒥᑭ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᑐᐃ−ᑐᐃᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᓴᐃᒻᒪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᓂᙵᒡᓗᓂ.

 • ᓄᒫᓱᖕᓂᖅ

  ᐊᕿ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓃᕋᔭᖕᓂᐊᕐᒪᖓᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓂᕙᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. ᐊᕿ ᓄᒫᓱᓕᖅᐳᖅ ᖃᓐᓂᓕᕐᒪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᖅᑲᐅᔭᖏᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᒋᑦ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᕗᖅ ᖃᓐᓂᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓃᕋᔭᑦᑎᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᒐᒥᓗ ᐊᕿ ᖁᕕᐊᓱᓕᖅᐳᖅ.

 • ᓯᓐᓇᓂᖅ

  ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕗᖅ ᐊᖓᖅᑳᖏᒃ ᑎᒍᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑲᒃᓴᖓᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᓴᖅᑕᒥᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓚᖅ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᑲᖅᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᒥᒃ.

 • ᓯᕘᕋᓂᖅ

  ᑐᑲᐅᑉ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.