Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᓄᒫᓱᖕᓂᖅ

Close Open

ᓂᙵᐅᒪᓂᖅ

ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ • 6m 2s

Up Next in ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ

  • ᓄᒫᓱᖕᓂᖅ

    ᐊᕿ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᖅᐳᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓃᕋᔭᖕᓂᐊᕐᒪᖓᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓂᕙᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ. ᐊᕿ ᓄᒫᓱᓕᖅᐳᖅ ᖃᓐᓂᓕᕐᒪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᖅᑲᐅᔭᖏᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᒋᑦ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᕗᖅ ᖃᓐᓂᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓃᕋᔭᑦᑎᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓂᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑕᐅᒐᒥᓗ ᐊᕿ ᖁᕕᐊᓱᓕᖅᐳᖅ.

  • ᓯᓐᓇᓂᖅ

    ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕗᖅ ᐊᖓᖅᑳᖏᒃ ᑎᒍᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑲᒃᓴᖓᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᓴᖅᑕᒥᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓚᖅ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᑲᖅᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᒥᒃ.

  • ᓯᕘᕋᓂᖅ

    ᑐᑲᐅᑉ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.