Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᓯᓐᓇᓂᖅ

Close Open

ᓄᒫᓱᖕᓂᖅ

ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ • 5m 11s

Up Next in ᓄᓇᒥᐅᑦ ᐱᖃᓐᓇᕇᑦ

  • ᓯᓐᓇᓂᖅ

    ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕗᖅ ᐊᖓᖅᑳᖏᒃ ᑎᒍᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑲᒃᓴᖓᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᓴᖅᑕᒥᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᓴᙱᓚᖅ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᐳᑦ ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᑲᖅᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓯ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᒥᒃ.

  • ᓯᕘᕋᓂᖅ

    ᑐᑲᐅᑉ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.