Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ

Close Open

ᓯᑰᑉ ᓯᖁᑦᑎᕐᓂᖓ

10m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

 • ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ

  ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᐸᕐᓇᒃᑑᒃ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᐊᕋᒥᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥ. ᐸᕐᓇᒃᖢᓂ, ᐅᑲᓕᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐃᖅᑲᐃᓯᕙᐅᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖅᐸᑦ.

 • ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒡᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᖅ

  ᓯᓚᑦᑎᐊᕚᓘᕗᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᑲᑕᒍᒪᓕᖅᐳᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑲᓪᓚ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕗᖅ ᑎᓯᔪᒥᒃ ᓇᓴᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᐳᖅ. ᐅᑲᓕᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᓱᒋᙱᓚᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓈᓚᒃᐳᖅ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐊᑐᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂ. ᐊᑯᓂᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐅᑲᓕᖅ ᐱᕐᕈᓗᒃᐳᖅ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᖢᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᕐᓗ
  ᐊᑎᓯᖅᑲᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒥᓂᒃ. ᖃᓄᐃᙱᓚᖅ, ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᐳᒃ ᐱᖃᓐᓇᕆ...

 • ᐸᐃᕆᓂᖅ

  ᓯᓚᑦᑎᐊᕚᓘᕗᖅ ᓇᐹᖅᑐᖃᙱᑦᑐᒥ. ᑲᓪᓚᒃᑯᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᖃᖏᐊᖓ ᐅᐃᓕᐊᒻ ᓄᕙᓕᖅᐳᖅ. ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓂ ᐅᑲᓕᖅ ᐸᐃᕆᖃᑕᐅᖁᕚ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.