Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ • Boating to Camp

Close Open

ᓯᑰᑉ ᓯᖁᑦᑎᕐᓂᖓ • Ice Break Up

10m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

 • ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ • Boating to Camp

  ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᐸᕐᓇᒃᑑᒃ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᐊᕋᒥᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥ. ᐸᕐᓇᒃᖢᓂ, ᐅᑲᓕᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐃᖅᑲᐃᓯᕙᐅᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖅᐸᑦ.

  While boating to camp, Ukaliq and Kalla spot an iceberg. They use Kalla’s niksik to bring it into the boat to help keep th...

 • ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒡᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᖅ • Bike Safety

  ᓯᓚᑦᑎᐊᕚᓘᕗᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᑲᑕᒍᒪᓕᖅᐳᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑲᓪᓚ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᕗᖅ ᑎᓯᔪᒥᒃ ᓇᓴᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᐳᖅ. ᐅᑲᓕᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᓱᒋᙱᓚᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓈᓚᒃᐳᖅ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐊᑐᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂ. ᐊᑯᓂᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐅᑲᓕᖅ ᐱᕐᕈᓗᒃᐳᖅ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᖢᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᕐᓗ
  ᐊᑎᓯᖅᑲᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒥᓂᒃ. ᖃᓄᐃᙱᓚᖅ, ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᐳᒃ ᐱᖃᓐᓇᕆ...

 • ᐸᐃᕆᓂᖅ • Babysitting

  ᓯᓚᑦᑎᐊᕚᓘᕗᖅ ᓇᐹᖅᑐᖃᙱᑦᑐᒥ. ᑲᓪᓚᒃᑯᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᖃᖏᐊᖓ ᐅᐃᓕᐊᒻ ᓄᕙᓕᖅᐳᖅ. ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓂ ᐅᑲᓕᖅ ᐸᐃᕆᖃᑕᐅᖁᕚ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.

  It’s a beautiful day on the Tundra. Kalla and his family are going for a hunting trip on the land. But Kalla’s nephew William has come down with a cold. Kalla ask...