Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ

Close Open

ᐱᑭᐅᑕᕐᓂᖅ

11m

Up Next in ᐊᕐᕌᒍᖓ ᑕᕐᕆᔮᓕᐊᑦ 1

  • ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ

    ᑲᓪᓚ ᐅᑲᓕᑯᓐᓄᙵᐅᕗᖅ ᑲᑭᕙᖕᒥᓂᒃ ᐊᐃᒃᖠᖅᖢᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓂᒃ. ᑕᐃᑯᙵᕋᒥ ᑕᑯᕗᖅ ᓴᓗᒪᙱᑦᑐᐊᓗᖕᒥᒃ! ᑲᓪᓚ ᖃᐅᔨᒪᒐᒥ ᐱᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ, ᐱᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᓯᐊᔨᖃᑦᑕᕐᓂᐊᙱᓐᓇᑦᑕ. ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓕᖅᐳᒃ ᐅᑲᓕᐅᑉ ᐃᒡᓗᖓᓂ.

  • ᓯᑰᑉ ᓯᖁᑦᑎᕐᓂᖓ

    ᐊᐅᔭᙳᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐅᑲᓕᖅ ᖁᕕᐊᑦᑕᒃᐳᒃ ᖃᒧᑕᐅᔭᒥᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᓱᖓᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᓯᑯ ᓯᖁᑦᑎᙱᓐᓂᖓᓂ. ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐅᖃᐅᑎᕚ ᐅᑲᓕᖅ ᓯᑯ ᓯᖁᑦᑎᓕᕇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᒧᑕᐅᔭᕋᓱᖁᓇᓂᐅᒃ. ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐃᖅᑲᐃᓯᕚ ᐅᑲᓕᖅ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

  • ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ

    ᐅᑲᓕᒃᑯᒃ ᑲᓪᓚᒃᑯᒃ ᐸᕐᓇᒃᑑᒃ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᐊᕋᒥᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥ. ᐸᕐᓇᒃᖢᓂ, ᐅᑲᓕᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐃᖅᑲᐃᓯᕙᐅᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖅᐸᑦ.